הערכות לקראת סוף שנת המס 2021

תאריך עדכון: 20.12.2020

שנת המס 2021 עומדת להסתיים בתאריך 31.12.2021.

לקראת סוף השנה, כמיטב מסורת משרדנו, ברצוננו להסב את תשומת לבכם למספר פעולות אותן יש לבצע (במידה והן מתאימות לתנאים ולאופי של העסק) וזאת עד לתום שנת המס:

 

 1. ביצוע ספירת מלאי וקופה ליום 31.12.2021. יש לתאם עם משרדנו את המועד לביצוע ספירת המלאי. (לקוחות המחזיקים ברשותם מלאי יקבלו חוזר נוסף עם הנחיות פרטניות).

יש לבצע ספירת קופה הכוללת רשימת שיקים דחויים, מזומנים וכרטיסי אשראי  שימצאו בקופתכם בסוף יום 31.12.2021.

 

 1. לוודא שלכל עובד בעל ותק מינימלי קיימת קרן פנסיה לזכותו על פי התנאים שנקבעו בחוק.

– לפי צו הרחבה, עובד חדש שהופרשה לו קרן פנסיה קודמת, ההפרשות בגינו יבוצעו רטרואקטיבית לאחר השלמת 3 חודשי עבודה אצל המעסיק או בתום שנת המס (לפי המועד המוקדם מבניהם).

–  עובד חדש שאין לו קרן פנסיה קודמת, יש לבצע לו הפרשה לאחר 6 חודשי עבודה.

–  שיעורי ההפקדות  על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק הינם 6% חלק עובד לקצבה, 6.5% חלק מעביד לקצבה ועוד 6% חלק מעביד לפיצויים.

 

 1. לשקול הקדמת תשלומים בגין הוצאות שוטפות כגון: טלפון, ארנונה, תיקונים, ספרות מקצועית, בונוסים, הפרשי שכר לעובדים וכו', זאת רק במקרים בהם יש רצון להקטין את ההכנסה החייבת במס לשנת 2021. במקביל, ניתן לדחות קבלת הכנסות, לחודש ינואר 2022 (רלוונטי ללקוחות עצמאיים העובדים על בסיס מזומן).

 

 1. תרומות בסך כולל של למעלה מ- 190 ש"ח בשנה הינן מוכרות כזיכוי לצורכי מס, ליחיד זיכוי של 35%, לחברה זיכוי של 23% וזאת בתנאי שנתרמו לגופים בעלי אישור ממס הכנסה לפי סעיף 46 לפקודה עד תקרה של 30% מהכנסה חייבת או 9,294,000 לפי הנמוך.

 

 1. בעסקים בהם יש מלאי:

א.      לא לרכוש פריטים הקשורים למלאי, שכן הם מנוטרלים מההוצאות. (אלא אם כן פריטים אלה מוצעים לך  במחירים  אטרקטיביים ביותר).

ב.      לנסות ולהיפטר ממלאי איטי ומת, אפילו במחירים נמוכים.

 

 1. לא לרכוש רכוש קבוע (ריהוט, ציוד, כלי רכב, מחשבים וכו'). רכישות אלה אינן מהוות הוצאה שוטפת, אלה מזכות בהוצאות פחת לפי החלק היחסי בשנה, בה הם היו בעסק, ולכן הפחתתם בסוף שנה אינה מביאה לתוצאה המקווה.

 

 1. יש לבחון עיתוי מכירת נכסים המתחייבים במס רווחי הון – לצורך ניצול הפסדי הון מועברים, ולצורך ניצול האפשרות לקבלת ניכוי בגין חילוף נכסים והאפשרות לדחות את רווח ההון בגין החלפת נכס בר-פחת.

 

 1. רצוי לשקול ניצול הפסדים בשוק ההון בשנה זו, במקרים הבאים:
 • אם נצברו הפסדי הון מניירות ערך במהלך השנה, ניתן לקזז אותם מול רווחים שייווצרו כתוצאה ממכירת ניירות ערך אחרים או במקרה שנמכרו ניירות ערך כרווח בתחילת השנה ושולם מס בגינם, ניתן למכור עד סוף השנה ניירות ערך בהפסד ולהתקזז על המס ששולם.
 • הפסדי הון שנוצרו בשנת המס ממכירת ניירות ערך יתקזזו גם כנגד הכנסה מריבית או דיבידנד (באותה שנה) ששולמו בשל אותו נייר ערך וכנגד הכנסת ריבית או דיבידנד מניירות ערך אחרים ובלבד ששיעור המס עליהם לא עולה על 25%. לא ניתן לקזז הפסדי הון שוטפים כנגד דיבידנד שקיבל בעל מניות מהותי מחברה בשליטתו, משום ששיעור המס על דיבידנד לבעלי שליטה הועלה לשיעור 30%.
 • לא ניתן לקזז הפסד הון מועבר כנגד הכנסות ריבית ודיבידנד (מלבד הפסד הון מועבר עד לתום שנת המס 2005).

 

 1. רצוי לטפל בחובות אבודים- יש להראות נכונות לניסיונות גביית החוב, כגון פניה לעורכי דין והגשת תביעות משפטיות. הסיבה לכך היא שחובות אבודים מוכרים כהוצאה רק אם מוכח להנחת דעתו של פקיד השומה שנעשו כל המאמצים לגבות אותם מהלקוחות.

 

 1. המענקים שהתקבלו בעקבות משבר הקורונה מהווים הכנסה חייבת במס בהתאם למקור בגינו התקבלו.

כמו כן, מענקי הוצאות קבועות חייבים בביטוח לאומי. מענק סיוע לעצמאיים ובעלי שליטה אינם חייבים בביטוח לאומי.

השבת מענקי קורונה לא מוצדקים יקוזזו מההכנסה החייבת.

 

 1. יש לשקול הקדמת תשלום המקדמה לביטוח לאומי מתאריך 15.1.2022 לתאריך 31.12.2021. תשלום עד סוף השנה הינו הוצאה מוכרת בהתאם לתקנות (רלוונטי לעצמאים).

 

 1. לשקול תשלומי חובות למוסד לביטוח לאומי (הפרשי שומה שנים קודמות, מקדמות שוטפות וכו') תשלומים שיבוצעו עד תום השנה (גם בכרטיסי אשראי קרדיט) ויותרו לצורכי מס, כבר השנה (רלוונטי לעצמאים).

 

 1. אין צורך להקדים תשלומי שכר וסוציאליות עבור דצמבר ההוצאה בינואר רק עבור משכורת דצמבר תותר בניכוי.

 

 1. עדכונים נוספים, זיכויים והתרת הוצאות מסוימות

 

 • תקרת מחזור עוסק פטור: 99,893 ₪ לשנה. יש לדווח למע"מ את המחזור עד ליום 31.1.2022.

 

 • שיקולים להתאגדות כחברה:

על עצמאים בעלי מחזור פעילות גבוה לשנת 2021 לשקול מעבר להתאגדות כחברה בע"מ החל משנת 2022, במטרה לטייב בצורה מקסימאלית את חבות המס.

לשאלות בעניין זה יש לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ.

 

 • רווח הון מניירות ערך:

כעיקרון יחיד ימוסה בשיעור שלא יעלה על 25% בגין רווח הון ריאלי. יחד עם זאת, מכירת ניירות ערך בידי יחיד שהוא בעל מניות מהותי במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב-12 חודשים שקדמו למכירה, ימוסה ב-30%.

 

 • פחת מואץ: בהתאם להוראת שעה, לציוד שנרכש ושימש בייצור הכנסה בעסק מיום 1.9.2020 ועד יום 30.6.2021 תותר הוצאת פחת בשיעור כפול משיעורי הפחת הנהוגים בתקנות מס הכנסה.

 

הוצאות לימודים:

הוצאות לימודים לרכישת השכלה אקדמאית או רכישת מקצוע למעט השתלמות מקצועית לצורך שמירה על הקיים לא יוכרו כהוצאה בעסק.

 

 • נקודות זיכוי בגין תואר:

* תואר ראשון

מי שסיים את לימודיו בשנת 2014 או מאוחר יותר, זכאי להטבה במשך שנה אחת בלבד. ההטבה תינתן במהלך

שנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודי התואר הראשון או בשנה שלאחריה, לפי בחירתו.

*תואר שני-

מי שסיים את לימודיו בשנת 2014 או מאוחר יותר, זכאי להטבה של חצי נקודת זיכוי במשך שנה אחת והוא יוכל

לבחור אם לנצל אותה בשנת המס שלאחר השנה שבה סיים את לימודיו או בשנה שלאחריה.

 

 • הכנסה מהשכרת דירות מגורים בארץ (לא מעסק):

דירה המושכרת למגורים בלבד וההכנסות בגינה אינן עולות על 5,070 ₪ לחודש פטורה ממס.

כאשר ההכנסות כאמור עוברות את תקרת הפטור, לנישום מוצעות שני מסלולים לבחירה:

                   המסלול הראשון-תשלום מס הכנסה בשיעור של 10%. יש להדגיש, כי  הנישום לא יוכל לנכות פחת או הוצאות

שהוצאו לשם ייצור הכנסה זו, וכמו כן לא יהיה זכאי לפטור, לזיכוי או לקיזוז בשל אותה הכנסה.                                  את המס מומלץ לשלם עד 30.1.2022.

המסלול השני הינו תשלום בשיעור מס שולי. במסלול זה ניתן לנכות את ההוצאות הקשורות לנכס זה.

הסכום שחייב במס ממוסה בהתאם למס השולי של המשכיר, כאשר מדרגה ראשונה היא 31%, למעט משכיר בן 60

ומעלה שהמדרגה הראשונה של היא 10%.

ניתן להתייעץ עם משרדנו לבחירת המסלול המתאים. לקריאת מאמר בנושא זה נא לבקר באתר האינטרנט שלנו.

 

 • הכנסות שכר דירה למגורים בחו"ל:

לנישום מוצעות שני מסלולים לבחירה:

המסלול הראשון- מסלול 15% מס. ניתן לנכות פחת בלבד ללא מתן זיכוי בגין המס ששולם בחו"ל וכן קיזוז הפסדים פאסיביים אחרים.

המסלול השני הינו מס שולי. במסלול זה ניתן להכיר בהוצאות שוטפות כגון, פחת, דמי ניהול ואחזקה. כמו כן, ניתן להזדכות על המס הזר ששולם בחו"ל וכן הפסדים פאסיביים אחרים. במסלול זה קיימת אף חבות לביטוח לאומי.

 

 • מתנות:

ניתן לנכות את ההוצאות הנ"ל, בהנחה כי ניתנו במסגרת העיסוק ולשם ייצור הכנסות. התקרה לניכוי- 210 ₪ לשנה לאדם אחד בישראל, ו-15$ לשנה לאדם אחד מחו"ל. כמו כן, מתנה לעובד לרגל אירוע אישי גם כן תותר

בניכוי עד למגבלת הסכום לעיל. התנאי להתרת ניכוי ההוצאה הוא רישום פרטי מקבל המתנה, מקום הנתינה וקבלה. מתנות לחג לעובדים מחויבים כזקיפת שווי מתנות בתלוש השכר.

 

 • כיבוד ואירוח:

80% מהוצאות כיבוד קל שנעשו במקום עיסוקו של הנישום יותרו בניכוי (הכוונה לפרטי מזון קלים, כגון משקאות קרים, חמים ,עוגיות. לאחרונה נוספו גם פירות וירקות). 20% שנותרו לא יותרו בניכוי, אך יהיה לשלם עליהם מקדמות בשל הוצאות עודפות.

הוצאות אירוח בארץ לא מותרות לניכוי, חוץ ממצב בו מארחים אדם מחו"ל ומדובר בהוצאה סבירה.

 

 • נסיעה לחו"ל:

הוצאות בגין אש"ל יוכרו עד תקרה של 81 דולר ליום, אם לא נדרשו הוצאות לינה יוכרו הוצאות אלה עד תקרה של 136 דולר ליום וזאת בהתאם לקבלות שהנישום העביר למשרד.

לשאר התקרות בהוצאות השונות כגון "כרטיס טיסה, רכב וכדו' ניתן לפנות למשדרינו.

 

 • זיכוי בעד הוצאות להחזקת קרוב נטול יכולת:

נטול יכולת-אדם משותק, מרותק למיטה, עיוור או בלתי שפוי בדעתו , וכן בעד ילד מפגר או לקוי למידה.

לפי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה, הורה שילדו (או ילדו של בן זוגו מנישואין) נטול יכולת, זכאי לקבלת שתי נקודות זיכוי שנתיות ממס הכנסה. במקרה שקיימות הוצאות עבור הילד הנמצא בדיור חוץ ביתי, ההורים יכולים לבחור בין זכאות לקבלת שתי נקודות כאמור או קבלת זיכוי עבור ילד בדיור מחוץ לבית ההורים-סעיף 44 לפקודת מס הכנסה.

עפ"י סעיף זה, ניתן לקבל זיכוי בשיעור 35% מההפרש בין הסכום ששולם עבור שהיית הילד בדיור חוץ ביתי לבין 12.5% מההכנסה החייבת במס של ההורה.

ישנם ילדים הסובלים מליקויי למידה, הפרעות קשב והיפראקטיביות. בגין ילדים אלה זכאים ההורים להקלות במס.

 

 1. הפרשה לקרנות השתלמות, קופות גמל וקיצבה

יש לוודא כי שולמו לקופות גמל, קרנות השתלמות וביטוחי חיים כל הסכומים המוכרים לצורכי מס, שיפורטו כדלהלן:

 

קרן השתלמות

מעמד העמית              תקרת ההכנסה השנתית                     אחוזים            סה"כ הפרשה

עצמאי  (*)                                 263,000                                           4.5                    11,835

שכיר בעל שליטה (**)               188,544                                           6                       11,313

 

(*) ניתן להפקיד עד גובה 18,480 ₪ בשנה ולהיות זכאים לפטור ממס רווח הון. ההוצאה העודפת אינה מוכרת.

(**) כולל חלק עובד 1.5%

        ניתן להפריש עד 7.5% ללא זקיפת הכנסות, כאשר מתוכם חלק העובד הינו 2.5%.

 

אם נישום הוא שכיר ועצמאי, ועל הכנסתו כשכיר שילם המעביד עבורו קרן השתלמות, יותר לו להפקיד כעצמאי עד לתקרה כדלקמן: הכנסתו כעצמאי אך לא יותר מ-263,000 בניכוי המשכורת עליה הפקיד כשכיר אך לא יותר מסכום של 188,544.

 

 1. מס יסף

על פי חוק ההסדרים,  יחיד אשר הכנסתו  החייבת תעלה על 647,640 ₪ יהיה חייב במס נוסף על כל שקל נוסף, בשיעור

של 3%. (הכנסה חייבת=כל סוגי ההכנסות, לרבות הכנסה מרווח הון ושבח מקרקעין, ואולם לגבי מכירת זכות במקרקעין

בדירת מגורים- רק אם שווי מכירתה עולה על 4,754,280 מיליון שקלים חדשים והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין)

 

 1. חובת פנסיה לעצמאיים

החל מה-1.1.2017, עצמאיים מגיל 21 ועד גיל 60 (למעט מי שמלאו לו 55 ומעלה ב-1/1/2017), הפעילים למעלה מחצי שנה ומרוויחים מעבר למחצית השכר הממוצע במשק (בשנת 2021- 10,551 ₪) יחויבו לחסוך לפנסיה. יש להדגיש כי עצמאי שלא יפקיד לפנסיה במסגרת פנסיית חובה, עלול להיקנס ולאבד הוצאה מוכרת למס בגובה פעמיים מהסכום שנדרש להפקיד.

לקריאת מאמר בנושא זה נא לבקר באתר האינטרנט שלנו.

  

 1. ביטוח אובדן כושר עבודה- מומלץ להתייעץ עם סוכן ביטוח ולהתחיל להפריש לביטוח זה, היות והביטוח מהווה כיסוי ביטוחי למקרה של אי כושר עבודה וכן ההפקדה מותרת בניכוי ומפחיתה חבות במס.

 

 1. חברת ארנק-

בעקבות חוק ההסדרים, נקבע מנגנון המאפשר למסות במקרים מסוימים הכנסות של אנשים הפועלים באמצעות חברות ארנק, כאילו היו הכנסה מעבודה של בעל החברה.(הכוונה לחברת מעטים שמוקמת לצורך תכנון מס של בעליה. אין בה פעילות כלכלית עצמאית, היא מספקת את אותו שירות שהיה בעליה מספק לו היה שכיר/ עוסק ותכליתה העיקרית היא הפחתת תשלומי המס של בעליה).

לקריאת מאמר בנושא זה נא לבקר באתר האינטרנט שלנו.

  

 1. חיוב משיכת כספים בחברה ע"י בעל המניות

החל מה-1.1.2017 משיכות בעלים בסכום העולה על 100,000 ₪ יחויבו בתום השנה שלאחר השנה בה נמשכו, כהכנסה חייבת בידי בעל המניות שמשך את הכספים. יש להדגיש כי לא מדובר על משיכת כספים בלבד, אלא גם העמדת נכסים לרשותו של בעל המניות.

 

 1. צמצום השימוש במזומן ושקים-

ב18/3/2018 פורסם חוק צמצום השימוש במזומן. מטרת החוק לצמצם פשיעה, העלמת מס, הלבנת הון ומימון טרור.

החוק כולל בין היתר , הגבלות על השימוש במזומן ובשקים. כאשר ההגבלות הללו חלות על עוסק, אדם שאינו עוסק, תייר, רו"ח ועו"ד בעת מתן "שירות עסקי ללקוח".

 

החוק מגביל את העסקאות לגביהן ניתן להעביר תשלום במזומן:

 

 1. 11,000 ₪ כאשר נותן או מקבל התשלום הינו עוסק.
 2. 50,000 ₪ כאשר שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים.
 3. 55,000 ₪ כאשר אחד הצדדים לעסקה הינו תייר.
 4. 11,000 ₪ קבלה או תשלום בגין שכר עבודה, תרומה או הלוואה (למעט הלוואה שנתן גוף פיננסי מפוקח)
 5. 50,000 קבלה או תשלום של מתנה.
 6. עורכי דין ורואי חשבון לא יקבלו סכום במזומן מעבר לסכומים הנקובים לעיל.

 

תשלום בשיק:

 1. הסבת שיק או קבלת שיק מוסב בלי פרטי המסב אסורה במידה ומקבל או מוסר השיק הינו עוסק.
 2. שיק העולה על 5,000 ₪ כאשר מקבל או מוסר השיק אינם עוסק.
 3. הבנק לא יפרע שיק ששם הנפרע אינו נקוב בו או שיק מוסב שעולה על 10,000 ₪ אם הוא הוסב יותר מפעם אחת

 

 1. לצורך הכנת הדוח האישי לשנת 2021 יש להמציא את המסמכים הבאים:
 • הוצאות נוספות שלא ניתנו למשרדנו במהלך השנה כגון, ביטוחים , אגרות ועוד.
 • טופסי 106 (ריכוז שכר שנתי) של שני בני הזוג, במידה והינכם שכירים.
 • אישורים שנתיים מהבנקים על הכנסות מני"ע דיבידנד ,פיקדונות ותוכניות חסכון והניכוי במקור מהם (טפסי 867).
 • אישורים שנתיים או זמניים מלקוחות בגין מס שניכוי במקור במהלך שנת המס (טופס 857).
 • אישורים שנתיים על הכנסות נוספות כגון: תגמולי מילואים, דמי לידה, דמי אבטלה וכו'.
 • פרטים על שינויים בנתוני החישוב כגון: ילד נוסף, החזקת הורה במוסד וכו'.
 • אישורים שנתיים על הפקדות בביטוחי חיים.
 • אישורים שנתיים על הפקדות בקופות גמל.
 • אישורים שנתיים על הפקדות בקרנות השתלמות.
 • תרומות מוכרות למוסד ציבורי (מקור בלבד).
 • מידע על הכנסות פטורות.
 • הכנסות משכר דירה בארץ ובחו"ל (כולל הכנסות פטורות).
 • הכנסות מהימורים, הגרלות, ופרסים.
 • הכנסות מרווחי הון ריבית ודיבידנד שלא דרך הבנק ( כגון אחזקה מוגבלת בשותפויות).
 • העתק מדוח שהוגש בחו"ל במידה והיית מחויב בהגשתו.
 • הכנסות ממכירת מקרקעין (פירוט שומת מס שבח שהתקבלה בגין המכירה).
 • במידה והנכם סוחרים במטבעות וירטואליים, יש להמציא אישורים בהתאם.

 

אנא, דאגו להעביר אלינו את החומר בהקדם בכדי שנוכל לסיים את הכנת הדוח במהרה.

 

נתונים אלה מהווים תמצית בלבד, ואינם מהווים תחליף לייעוץ אישי.

משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה נוספת.                                                                                                                                                                                        

בכבוד רב,

יגאל אמבר

רואה חשבון

 

נשלח ב כללי, מיסוי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*

פגישת יעוץ ראשונה חינם!

אנו ניתן לכם את כל המידע הדרוש לפתיחת עסק או חברה. התקשרו עכשיו: 03-6187477